Xây Dựng Điệp 43

[row label=”Slider” class=”slider-section”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”112″ image_size=”original” caption=”true”]

[/col]

[/row]
[section label=”Dự án tiêu biểu” padding=”0px” class=”du-an”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Dự án tiêu biểu” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 0, 0)” size=”80″ link_text=”+ Xem tất cả” link=”/du-an/”]

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”xsmall” columns=”5″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” cat=”2″ posts=”10″ show_date=”false” excerpt_length=”9″ comments=”false” image_height=”70%” image_hover=”zoom” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Tin tức” padding=”10px” class=”tin-tuc”]

[row style=”small”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[title text=”Tin tức” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 0, 0)” size=”80″ link_text=”+ Xem thêm” link=”/tin-tuc/”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”1″ posts=”1″ show_date=”false” excerpt_length=”22″ comments=”false” image_height=”65%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.13)” image_hover=”overlay-add” text_align=”left” class=”big-post”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ class=”cot2″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”1″ posts=”5″ offset=”1″ show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”59%” image_width=”26″ text_pos=”middle” text_align=”left” text_size=”small” class=”vertical-list-post”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner class=”linh-vuc”]

[col_inner span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Lĩnh vực hoạt động” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 0, 0)” size=”80″]

[ux_slider nav_pos=”outside” nav_size=”normal” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullet_style=”simple”]

[row_inner_1 style=”small”]

[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”225″ img_width=”600″ pos=”center”]

Tổng thầu xây lắp

[/featured_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”227″ img_width=”600″ pos=”center”]

Thiết kế và thi công

[/featured_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”256″ img_width=”600″ pos=”center”]

Cơ điện

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1 style=”small”]

[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”250″ img_width=”600″ pos=”center”]

Nội thất

[/featured_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”252″ img_width=”600″ pos=”center”]

Tổng thầu xây lắp

[/featured_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”254″ img_width=”600″ pos=”center”]

Hạ tầng

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/ux_slider]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ class=”tin-co-dong”]

[title text=”Thông tin cổ đông” color=”rgb(0, 0, 0)” size=”80″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”1″ posts=”4″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”65%” image_width=”27″ image_size=”original” text_pos=”middle” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ class=”tin-thi-truong”]

[title text=”Tin thị trường” color=”rgb(0, 0, 0)” size=”80″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”1″ posts=”4″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”65%” image_width=”27″ image_size=”original” text_pos=”middle” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”cot4″]

[title style=”center” text=”Hành trình chinh phục Landmark 81″]

[ux_slider nav_size=”normal” nav_style=”simple” bullet_style=”simple”]

[ux_image id=”190″ image_size=”original” caption=”true”]

[ux_image id=”192″ image_size=”original” caption=”true”]

[ux_image id=”194″ image_size=”original” caption=”true”]

[/ux_slider]
[title style=”center” text=”Hợp tác cùng chúng tôi”]

Nhấp chuột vào link liên kết để tham gia vào chuỗi cung ứng của CotecCons

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ class=”nut-1″]

[button text=”Giới thiệu năng lực” letter_case=”lowercase” radius=”5″ expand=”true” link=”/gioi-thieu/” target=”_blank”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ class=”nut-2″]

[button text=”Chat Facebook” letter_case=”lowercase” radius=”5″ expand=”true” link=”https://messenger.com/t/web1phut.aznet” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[title style=”center” text=”Videos”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”6″ posts=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”65%” image_width=”27″ image_size=”original” text_pos=”middle” text_align=”left” text_size=”small” class=”video-post”]

[title style=”center” text=”Thông tin tuyển dụng”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”0%” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small” class=”tuyen-dung-post”]

[ux_image id=”256″ height=”148px” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]